Excel·lència en la gestió de recursos humans de l’empresa

Objectiu: Els recursos humans juguen un paper determinant en l’assoliment de l’eficiència empresarial. De la seva motivació, sentit de pertinença, capacitat per enfrontar canvis, treball en equip, entre d’altres variables, depèn en gran mesura que s’assoleixin les metes de l’organització. La correcta gestió de les persones suposa la posada en marxa d’accions i mesures l’objectiu de les quals és donar suport a les estratègies de l’empresa, identificant i donant serveis clau, creant riquesa al mercat i lliurant una proposta de valor pels treballadors/es.

Candidatures: Podran concórrer al reconeixement totes les empreses així com els professionals i departaments implicats en el seu desenvolupament que hagin impulsat iniciatives de qualitat, innovadores, sostenibles i sostingudes en el temps en l’àmbit de la gestió dels recursos humans

Mèrits: Per a la valoració de les candidatures es tindran en compte:

1. La proposta de valor que representa per a l’empleat. Una bona política de recursos humans té en compte conceptes com la formació i la capacitació laboral, el desenvolupament d’una carrera professional, la incentivació i la promoció interna, la política retributiva, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, l’existència de plans d’igualtat d’oportunitats, la flexibilitat, etc. (Puntuació del 0 al 10).
2. El grau d’innovació en el desenvolupament d’accions que es plantegen davant les necessitats o pràctiques clàssiques (retribuir, seleccionar, formar, promocionar, etc.) i que donen pas a un nou plantejament i un nou enfoc. (Puntuació del 0 al 10)
3. Actuacions dirigides a la millora de la gestió dels recursos humans, la potenciació i atracció del talent així com la realització d’accions destinades a posicionar el capital humà com a element clau en l’estratègia de l’empresa. També es valoraran accions innovadores en la gestió dels recursos humans per exemple la posada en marxa de projectes de coneixement compartit, co-creació, innovació oberta o en l’aplicació de tècniques, eines i idees que no son comuns en la funció dels RRHH relacionades amb l’aprofitament d’oportunitats i la cerca de nous plantejaments. (Puntuació del 0 al 10)
4. L’impacte qualitatiu i quantitatiu de l’estratègia de RRHH, la implantació d’accions destacades, la comunicació realitzada, l’impacte a nivell de creació de llocs de treball i de generació de valor compartit per exemple amb la contractació de treballadors de BdV respecte el total de treballadors, etc. (Puntuació del 0 al 10)

Documentació: cal acreditar i documentar degudament els mèrits que seran la base de la valoració del jurat.

Documentació: cal acreditar i documentar degudament els mèrits que seran la base de la valoració del jurat.

Descàrrega del Formulari de presentación de candidatures. Clicant aquí.