Col·laboració empresa-territori: Compromís social i sostenibilitat

Objectiu: Distingir aquelles empreses del municipi que han desenvolupat actuacions destacables en l’àmbit de la col·laboració público-privada, els projectes singulars d’impacte social, mediambiental i econòmic, i en l’organització de l’empresa per millorar tant el seu entorn intern com extern.

Candidatures: Podran concórrer al reconeixement totes les empreses que hagin impulsat activament i de manera voluntària projectes de responsabilitat corporativa i compromís social, qualitat, sostenibilitat i respecte al medi ambient amb l’objectiu de millorar la seva situació competitiva i la seva proposta de valor fent èmfasi en les millores organitzatives i de gestió que afavoreixen el creixement econòmic i social sostenible mitjançant la vinculació i el compromís amb l’entorn i el territori.

Mèrits: El jurat valorarà les actuacions referides a:

1. L’establiment d’estratègies i objectius encaminats a la qualitat i la millora contínua, implantant normatives de qualitat orientades a la satisfacció dels clients i els treballadors, el respecte al medi ambient, els projectes d’integració dels sistemes de gestió esmentats d’acord amb normatives i estàndards internacionals de referència (ISO-9000, ISO-14000, ISO-26000, EFQM, EMAS, GRI, SGE21,…). (Puntuació del 0 al 10).
2. L’aplicació de polítiques de Responsabilitat Social Corporativa, de polítiques de sostenibilitat i eficiència energètica i/o de respecte amb el medi ambient basades en la qualitat, que hagin minimitzat l’impacte de l’activitat empresarial en l’entorn i que permeten optimitzar la relació entre la quantitat d’energia consumida durant el cicle de vida d’un producte i/o servei, mantenint la quantitat i qualitat dels productes i serveis, millorant el benestar de les persones que intervenen en tot el procés mitjançant la implementació de solucions tecnològiques o de gestió, o bé el canvi d’hàbits socials i culturals i l’establiment de polítiques de conciliació de la vida personal, familiar i professional (Puntuació del 0 al 10)
3. La implantació i execució d’iniciatives i/o pràctiques empresarial en l’àmbit de Barberà del Vallès que fomentin i potenciïn les interrelacions, millorin les sinergies i els projectes conjunts entre les empreses, els agents socials, les institucions i els organismes públics, que fomentin la col·laboració publico-privada a Barberà del Vallès i el seu entorn distingint-se per la seva trajectòria d’accions lligades al territori, de foment de la cooperació entre el sector privat i les administracions públiques locals, d’establiment de convenis de col·laboració amb la resta d’agents del territori, etc. (Puntuació del 0 al 10).
4. L’impacte qualitatiu i quantitatiu de l’estratègia de col·laboració publico-privada, el nombre d’accions col·laboratives, el resultat de les accions col·laboratives, el nombre de beneficiaris de les accions, etc. (Puntuació del 0 al 10)

Documentació: cal acreditar i documentar degudament els mèrits que seran la base de la valoració del jurat.

Descàrrega del formulari de presentació de candidatures. Clicant aquí.